#VietnamVisaExtension

News and Update

Thống kê tình hình xuất nhập cảnh Việt Nam

Thống kê tình hình xuất nhập cảnh Việt Nam tháng 8/2020

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2020 (từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020) như sau: Số lượng người ...