Thống kê tình hình xuất nhập cảnh Việt Nam

Thống kê tình hình xuất nhập cảnh Việt Nam tháng 8/2020

Written by VisaExtension.vn September 8, 2020 0 comment

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2020 (từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020) như sau:

Số lượng người Nhập cảnh Việt Nam trong tháng 08/2020

0

Tăng 2.372 người (+ 7.39%) so với tháng 7/2020

Số lượng người Xuất cảnh Việt Nam trong tháng 08/2020

0

Tăng 3.673 người (+10,34%) so với tháng 7/2020